Lietotāja vienošanās


Lietotāja vienošanās

Šī lietotāja vienošanās regulē attiecības starp fizisko un juridisko personu (tālāk Lietotājs) no vienas puses, un 123.ee OÜ (tālāk 123.ee OÜ) no otras puses (tālāk Lietotājs un 123.ee OÜ, kopā — Puses), interneta vidē 123.lv (tālāk 123.lv).

  • Reģistrējoties un sākot lietot 123.lv, lietotājs apstiprina, ka:
  • viņam ir ne mazāk kā 16 gadu
  • viņam ir visas no tiesību aktiem izrietošās 123.lv lietošanas atļaujas
  • viņš ir iepazinies ar šīs vienošanās nosacījumiem, piekrīt tiem un apņemas tos ievērot
  • viņš ir iepazinies ar 123.lv papildus nosacījumiem, piekrīt tiem un apņemas tos ievērot
  • Nosacījumi

1.Definējumi

1.1. 123.lv — virtuālā vide, kas atrodas interneta adresē www.123.lv (tai skaitā jebkura cita interneta lappuse, kas pieder 123.ee), apakšlappuses, lappuses sociālajos tīklos un citas lappuses, tai skaitā tās, kuras pieder kompānijai 123.ee OÜ ar reģistrācijas numuru 11112363.

1.2. Lietotājs — fiziska vai juridiska persona, kas reģistrējusies 123.lv (tai skaitā citās interneta lappusēs, kuras 123.lv).

1.3. Konts — fiziskas vai juridiskas personas virtuālais konts 123.lv.

1.4. Pakalpojums, kuru lietotājam sniedzis 123.ee OÜ — pakalpojums (tai skaitā 123.lv lietošanas iespējas pakalpojums, kas ietver konta reģistrēšanu (konts 123.ee) sludinājumu apstrādi.

1.5. Cenu lapa — dokuments, kur fiksētas 123.ee OÜ sniegto pakalpojumu cenas.

1.6. Darba diena — kalendārā diena (no pirmdienas līdz piektdienai no 9:00 līdz 17:00), kas nav brīvdiena, valsts vai nacionālo svētku diena.

1.7. Lietotāja vienošanās — šis dokuments, kas regulē 123.ee OÜ un lietotāja attiecības, kā arī reglamentē juridisko pamatojumu.

1.8. Nosacījumi — šī dokumenta neatņemama daļa.

1.9. Papildus nosacījumi — šī dokumenta neatņemama daļa: konfidencialitātes vienošanās, noteikumi sludinājumiem, aizliegtie priekšmeti, cenu lapa

1.10. Tiesiskais akts — likums, kas ir spēkā Igaunijas Republikas teritorijā.

2. 123.ee OÜ atbildība, tiesības un pienākumi

2.1. 123.ee OÜ neatbild par 123.lv mājas lapā lietotāja sniegto un publicēto reklāmu, kā arī par reklamējamo pakalpojumu vai produktu saturu, pieejamību un ticamību.

2.2. 123.ee OÜ neatbild par visiem iespējamiem strīdiem starp mājas lapas 123.lv lietotājiem, tai skaitā tiesvedību, prasījumiem un prasībām.

2.3. 123.ee OÜ nekādu apstākļu gadījumā neatbild par kaitējumu, kas radies sniegto pakalpojumu lietošanas vai lietošanas neiespējamības gadījumā.

2.4. 123.ee OÜ ir tiesības dzēst, mainīt un pārtraukt lietotāja pakalpojumu vai preču reklāmu (sludinājumu) mājas lapā 123.lv bez brīdināšanas, pēc sava ieskata.

2.5. 123.ee OÜ ir tiesības vienpusējā kārtā mainīt mājas lapā 123.lv publicētos reklāmas sludinājumus par pakalpojumiem vai precēm, informējot lietotājus mājas lapā 123.lv.

2.6. 123.ee OÜ ir tiesības vienpusējā kārtā mainīt nosacījumus, kas stājas spēkā no to publicēšanas brīža mājas lapā 123.lv.

2.7. 123.ee OÜ ir tiesības ierobežot piekļuvi vai bloķēt lietotājus gadījumā, ja lietotāji nodara kaitējumu mājas lapai 123.lv, rada dažādas juridiskas problēmas, pārkāpj likumus, intelektuālā īpašuma tiesības vai citas vienošanās (tai skaitā veic pārkāpumus, kas uzskaitīti 9.1.punktā), un prasīt soda naudu, kaitējuma atlīdzināšanu (palaisto izdevīgumu un izdevumus, kas saistīti ar pārtrauktu komercdarbību).

2.8. 123.ee OÜ ir tiesības bez brīdināšanas mainīt jebkuru informāciju.

2.9. 123.ee OÜ ir tiesības neatbildēt uz lietotāja vēstuli, kā arī ignorēt lūgumus, prasības vai pieprasījumus, kas ir pretrunā tiesiskajiem aktiem, līguma pašreizējiem vai papildus nosacījumiem.

2.10. 123.ee OÜ apņemas nodrošināt pakalpojumu īstenošanu, kas norādīti cenu lapā, gadījumā, ja tas nav pretrunā ar šī līguma nosacījumiem. 123.ee OÜ neuzņemas saistības pakalpojumu īstenošanas nodrošināšanā mājas lapā 123.lv gadījumā, ja tas kaitē tā reputācijai citu lietotāju acīs, pats par sevi ir ekonomiski kaitējošs 123.ee OÜ, nav iespējams nepārvaramas varas rezultātā, tehnisku iemeslu dēļ vai jebkura cita iemesla dēļ, kas pārkāpj citu lietotāju intereses.

3.Lietotāja atbildība, tiesības un pienākumi

3.1. Lietotājs patstāvīgi atbild par nepatiesu datu sniegšanu par sevi mājas lapā 123.lv.

3.2. Lietotājam ir tiesības reģistrēties un izmantot tikai vienu kontu.

3.3. Lietotājam ir tiesības iegādāties pakalpojumus vai preces, kas publicētas mājas lapā 123.lv

3.4. Lietotājs apņemas mājas lapā 123.lv uzvesties atbilstoši šiem nosacījumiem, godprātīgi un saskaņā ar Igaunijā spēkā esošajiem tiesiskajiem aktiem.

3.5. Lietotājs apņemas patstāvīgi atbildēt par mājas lapā 123.lv publicēto sludinājumu saturu, reklamēto pakalpojumu un preču kvalitāti, kā arī par to ticamību un pieejamību.

3.6. Lietotājs apņemas izmantot mājas lapu 123.lv saskaņā ar šiem nosacījumiem.

3.7. Lietotājs apņemas par sevi sniegt tikai patiesus datus mājas lapā 123.lv.

3.8. Lietotājs apņemas nekavējoties ziņot 123.ee OÜ par visām problēmām, kas saistītas ar mājas lapas 123.lv.

izmantošanu.

3.9. Lietotājs apņemas informēt 123.ee OÜ par apstākļiem, kas var kavēt pienācīgu šo nosacījumu ievērošanu.

3.10. Lietotājs apņemas nodot audiovizuālu sludinājumu saturu, tai skaitā tekstu, neekskluzīvā 123.ee OÜ īpašumā; neveikt darbības, kas radītu pārmērīgi lielu slodzi mājas lapas 123.lv infrastruktūrai; neizmantot jebkādas automātiskās programmas informācijas vākšanai vai piekļuvei informācijai 123.lv mājas lapās.

4.Pušu atbildība

4.1. Ar šo līgumu uzņemto saistību pienācīgas neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā puses nes tiesiskajos aktos paredzēto atbildību.

5.Konfidencialitāte

5.1. Lietotājs dod atļauju 123.ee OÜ apstrādāt, lietot savus personīgos datus un nosūtīt ziņojumus.

5.2. Lietotājam vienmēr ir tiesības atteikties no ziņojumu nosūtīšanas no 123.ee OÜ.

5.3. 123.ee OÜ apņemas neatklāt lietotāja personīgos datus trešajām personām, izņemot tiesiskajos aktos paredzētajos gadījumos.

6.Ziņojumi

6.1. 123.ee OÜ lietotājam nosūta personīgos ziņojumus atkarībā no nosūtāmā ziņojuma satura – uz lietotāja norādīto pasta adresi, elektronisko pastu vai pašapkalpošanās sadaļu. Tādi ziņojumi tiek uzskatīti par lietotāja saņemtiem pēc (5) darba dienām no nosūtīšanas brīža.

7.Strīdu risināšana

7.1. 123.ee OÜ un lietotājs vadās pēc tiesiskajiem aktiem.

7.2. Strīdus jautājumi tiek risināti pārrunu ceļā. Gadījumā, ja tas nav iespējams, strīds tiek risināts tiesā.

8.Traktējums

8.1. Šī līguma nosacījums jātraktē kopā ar citiem šī paša līguma nosacījumiem, dodot katram no tiem nozīmi, kas izriet no šī līguma, kā veselu nozīmi. Traktējot nosacījumus, tiek dota priekšroka traktējumam, kas līguma nosacījumu padarīs likumīgu un efektīvu. Šaubu par izteicienu, kuram var būt vairāk kā viena nozīme, gadījumā jāsaprot tā, kā tas būtu vairāk piemērots pēc būtības nosacījumiem un to mērķim.

9.Līguma pārkāpums

9.1.Līguma pārkāpums ir:

9.1.1. mājas lapā 123.lv esošas informācijas reproducēšana vai publicēšana bez 123.ee OÜ atļaujas. Mājas lapā 123.lv ietvertās informācijas kopēšanu veic tikai fiziskas personas personīgai lietošanai

9.1.2. kļūdainu, neprecīzu vai maldinošu datu sniegšana (tai skaitā personīgās informācijas vai personīgo datu);

9.1.3. konta nodošana trešajai personai bez iepriekšējas 123.ee OÜ atļaujas;

9.1.4. spama izplatīšana un elektronisko vēstuļu nosūtīšana citiem lietotājiem bez viņu piekrišanas (tai skaitā masveida nosūtīšana);

9.1.5. datorvīrusu vai citu tehnoloģiju izplatīšana, kas var kaitēt mājas lapai 123.lv vai tās lietotāju interesēm un īpašumam.

9.1.6. kūdīšana uz naidu, necenzētas leksikas lietošana, vardarbības propagandēšana;

9.1.7. vairāku kontu reģistrācija un izmantošana mājas lapā 123.lv;

9.1.8. jebkāda cita darbība, kas kaitē mājas lapas 123.lv reputācijai citu lietotāju acīs, pārtrauc korektu mājas lapas 123.lv darbību (tai skaitā pazemina drošību un samazina aktīvo lietotāju skaitu), mazina pakalpojumu kvalitāti un 123.ee OÜ peļņu, kā arī pārkāpj citu lietotāju intereses un tiesības.

9.2. Līguma pārkāpuma gadījumā lietotājs apņemas atlīdzināt 123.ee OÜ garām palaisto labumu un izdevumus, kas saistīti ar korektas komercdarbības pārtraukšanu, un samaksāt līgumsodu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes.

9.3. Reģistrējot un izmantojot mājas lapā 123.lv vairākus (vairāk par vienu) kontus, lietotājs apņemas samaksāt 123.ee OÜ līgumsodu par katru sludinājumu, kas publicēts no papildus konta.

9.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo lietotāju no šo nosacījumu saistību izpildes. Šo nosacījumu pārkāpuma gadījumā 123.ee OÜ var prasīt līgumsodu neatkarīgi no faktiskā kaitējuma un pārkāpuma svarīguma.

10.Citi nosacījumi

10.1. Gadījumā, ja šī līguma nosacījumi būs pretrunā ar tiesiskajiem aktiem, citas līguma daļas tiek uzskatītas par spēkā neesošām. Konstatētā pretruna tiesiskajiem aktiem tiek nomainīta no 123.ee OÜ puses ar atbilstošu tiesisko aktu, kas pēc iespējas precīzāk ir piemērots sākotnējiem nosacījumiem.

10.2. Lietotājs tiek uzskatīts par atbildīgu par šiem nosacījumiem, ja par pārkāpumu ir atbildīgs lietotāja pārstāvis (valdes loceklis, to aizvietojošā persona, vai arī cits cilvēks, kas viņu pārstāv), kurš ir izmantojis kontu savai ekonomiskajai darbībai, tai skaitā darbinieks, kalpotājs, galvotājs vai lietotāja klients.

10.3. Lietotājs tiek uzskatīts par informētu par jebkādiem iespējamiem apstākļiem vai tiek uzskatīts par iepazīstinātu iepriekš, tāpat tiek pieņemts, ka viņam bija jāzina vai jāparedz apstāklis, kuru zināja, paredzēja vai bija jāzina, vai tas bija jāparedz cilvēkam jebkādu apstākļu gadījumā, par ko atbild lietotājs.

10.4. Šajos nosacījumos noteiktās saistības tiek izpildītas saskaņā ar nosacījumos noteiktajiem termiņiem, bet, ja nosacījumos termiņi nav paredzēti, tad ne vēlāk par (5) darba dienām no brīža, kad no lietotāja vai 123.ee OÜ puses izvirzītas atbilstošas prasības.

10.5. Gadījumā, ja mājas lapa 123.lv nav darbojusies tehnisku iemeslu dēļ, kā rezultātā lietotājam nav bijusi iespēja izmantot no 123.ee OÜ iegādāto pakalpojumu pilnībā vai daļēji, 123.ee OÜ dod lietotājam iespēju pievienot neizmantotās dienas vai arī atgūt neizmantoto naudu uz rakstiska iesnieguma pamata, kas iesniegts ne vēlāk kā 30 dienas no mājas lapas 123.lv darbības atjaunošanas brīža. Iesniegums tiks izskatīts 20 darba dienu laikā.

10.6. Gadījumā, ja lietotājs ir pārliecināts par to, ka viņa konta bloķēšana no 123.ee OÜ puses ir netaisna, lietotājam ir tiesības iesniegt 123.ee OÜ rakstisku iesniegumu ar paskaidrojumu. Iesniegums tiks izskatīts 20 darba dienu laikā. Gadījumā, ja 123.ee OÜ izlems par labu lietotājam, viņa konta bloķēšana tiks atcelta. 123.ee OÜ atstāj sev tiesības neatbildēt uz iesniegumu.

10.7. Šī līguma darbību neietekmē tas apstāklis, ka puses nav vienojušās par apstākļiem, kas ir būtiski to tiesību un saistību noteikšanai, un ļauj pieņemt, ka līgums būtu ticis noslēgts arī bez šiem neatrunātajiem nosacījumiem. Tādā gadījumā tiek piemērots nosacījums, kas, ņemot vērā dotos apstākļus, ir saprātīgs, vadoties pēc pušu vēlmēm, līguma būtības un mērķa, kā arī godprātības.

11.Pakalpojumu cena un to apmaksa

11.1. reģistrācija ir bez maksas. Pārējo pakalpojumu lietošana notiek saskaņā ar cenu lapu. Lietotāja pienākumos ietilpst iepazīšanās ar cenu lapu. 123.ee OÜ atstāj sev tiesības mainīt cenas par papildus pakalpojumiem jebkurā laikā bez iepriekšējas informēšanas.

11.2. Pakalpojumus var apmaksāt dažādos veidos. Lietotājs atbild par korektu maksājuma instrukcijas ievērošanu, bet tā pārkāpuma gadījumā 123.ee OÜ negarantē naudas līdzekļu ieskaitīšanu. Citas maksājumu sistēmas reizēm var darboties nekorekti, un tādā gadījumā 123.ee OÜ neatbild par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies sakarā ar naudas līdzekļu ieskatīšanas neiespējamību.

11.3. Gadījumā, ja veicot maksājumu rodas problēmas, lietotājam ir jāvēršas pie viņu apkalpojošā operatora.

11.4. 123.ee OÜ atstāj sev tiesības neatmaksāt lietotājiem neizmantotos līdzekļus.

12.Līguma pārtraukšana un atteikums

12.1. Šis līgums tiek pārtraukts automātiski, bloķējot lietotāja kontu, bet neatbrīvo lietotāju no saistību izpildes, kas izriet no šī līguma.

12.2. 123.ee OÜ ir tiesības vienpusējā kārtā atteikties no šī līguma, nobloķējot lietotāja kontu gadījumā, ja lietotājs nepilda savas saistības saskaņā ar šī līguma nosacījumiem, prasīt saistību izpildi, līgumsodu un iesniegt prasību tiesā.